Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle MindFulness workshops en trainingen georganiseerd door MindFul Genieten.

Artikel 1. Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

MindFul Genieten: handelsnaam van EnerSense, gevestigd te Nijkerkerveen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer: 32151231.

MindFulness workshop/training overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat naar aanleiding van een ingevuld intakeformulier de deelnemer wordt uitgenodigd deel te nemen aan een workshop/training. Deze wordt per email door MindFul Genieten verzonden.

Deelnemer: De persoon of bedrijf met wie MindFul Genieten een workshop/training overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanmelding en bevestiging workshop/training.

 1. Aanmelden voor de door MindFul Genieten te verzorgen MindFulness workshop/training kan  door het invullen en verzenden van een intakeformulier-deelname formulier op de website www.mindfulgenieten.nl, een telefonische aanmelding of via een email naar info@mindfulgenieten.nl.
 2. MindFul Genieten bevestigt een definitieve aanmelding via email. Door verzending van deze email met bijgaande factuur is er een bevestiging van MindFul Genieten en komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/training tot stand.

Artikel 3. Workshop/training prijzen.

 1. Bij aanmelding via een intakeformulier-deelname formulier, email of telefoon gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op www.mindfulgenieten.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 4. Betaling van factuur.

 1. Na aanmelding voor een workshop/training zoals vermeld in artikel 3 zendt MindFul Genieten een elektronische factuur aan de deelnemer.
 2. Om de aanmelding definitief te maken dient er een aanbetaling van 150 euro betaald te worden tijden het (telefonische) intakegesprek (per pin) of per ommegaande op onze bankrekening. Bij ontvangst van deze aanbetaling is uw deelname definitief.
 3. Restant betaling door de deelnemer dient te geschieden uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van een workshop en uiterlijk 3 weken voor aanvang van een training. De betaling kan gedaan worden op de door MindFul Genieten aangewezen bankrekening die vermeld staat op de factuur.
 4. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training/workshop plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 5. Annulering workshop/training door de deelnemer.

 1. Een MindFulness workshop kan tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het workshop bedrag in rekening gebracht.
 2. Een MindFulness training kan tot 6 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd, wel worden de kosten van intake en administratie in rekening gebracht te weten 75 euro. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de eerste training bent u de aanbetaling verschuldigd zoals is betaald bij de intake. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
 3. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training of workshop wordt geen compensatie of restitutie verleend. 
 4. Indien een deelnemer een les wil inhalen in de omstandigheden zoals in punt 3 is beschreven wordt er een extra vergoeding berekend van 25 euro per ingehaalde les per persoon.

Artikel 6. Annulering door MindFul Genieten.

MindFul Genieten behoudt zich het recht voor de MindFulness workshop of training te annuleren, indien 7 dagen voor aanvang van de workshop-training het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de workshop-training, of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de workshop-training niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt MindFul Genieten de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet meer te willen deelnemen aan een MindFulness workshop/training dan zal MindFul Genieten de betaling restitueren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

MindFul Genieten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.

Artikel 8. Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.

 • Wij houden ook niet van spam dus je kunt het altijd weer uitzetten! Je weet natuurlijk dat deze gegevens alleen voor het doel van MindFulness worden opgeslagen en bewaard. Niets zal aan derden ter beschikking worden gesteld. MindFul Genieten is een beveiligde website met certificaat! MindFul internetten is de eerste stap van bewustzijn over privacy! Lees hoe ik hier mee omga privacy-policy Deze aanmelding is pas definitief wanneer je de door mij gestuurde email eerst bevestigd.